Bjerrenyt.dk

Gå til indhold

Bjerre Lokalråd

Bjerre Lokalråd
There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Bjerre Lokalråd

Bjerre Lokalråd

Lokalrådets primære formål er:
• at varetage lokalsamfundets interesser
• at fremme udviklingen af lokalsamfundet
• at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske
værdier i lokalsamfundet
• at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører
lokalsamfundet
• at fremme samarbejdet mellem lokalsamfundets interessenter,
politikere og myndigheder


Hedensted  LAG.
Nyvalgt i Hedensted Landdistriktråd er Bent Pedersen , Søren Nielsensvej, Bjerre.
Hedensted byråd har  bevilget 1,8 million  kr. til projekter i 2014.Hej.
 
På den extraordinære generalforsamling i lokalarkivet den 13.02.18 blev Bjerre Lokalråd nedlagt og opgaverne lagt over i Borgerforeningen. På mødet kom Anna Dorte som formand for borgerforeningen også med sit syn på, hvordan vi må forvente at arbejdet bliver organiseret fremover. Borgerforeningen vil nedsætte underudvalg/ad hoc grupper til at sætte gang i aktiviteter, når der er ønske og behov for det. Borgerforeningen skal opfattes som en projektorganisation, hvor ad hoc grupperne skal virke som igangsættere i en tidsbegrænset periode, så når aktiviteten er oppe at køre trækker man sig ud. Økonomisk set er det borgerforeningen, der søger om midler til aktiviteterne og fordeler dem efter behov. Der vil derfor kun være én økonomifunktion for alle aktiviteter i Bjerre, og et eventuelt overskud fra én aktivitet kan derved akkumuleres i borgerforeningen og bruges til andre formål. Anna Dorte gav også et eksempel på dette: skolegården ved SFO'en skal have ny asfalt med farvede felter. Dette kan finansieres ved at anvende de midler, der ligger i de forskellige foreningers kassebeholdninger. Ad hoc grupperne skal med andre ord ikke have selvstændig økonomi, men skal i hver enkelt tilfælde ansøge borgerforeningen.
 
Flertallet gik ind for denne model, som indlysende vil styrke og centralisere foreningsarbejdet i Bjerre. Jan og jeg stemte alligevel imod. For mit vedkommende, mest fordi jeg mener at de længerevarende projekter som MTB-sporet i Bjerge skov, Spor i landskabet og også Bjerre Arrest ikke vil få noget ud af denne nye måde at organisere foreningsarbejdet i Bjerre, snarere tværtimod. MTB-samarbejdet, som løbende skal anvende midler til at vedligeholde sporet, kan løse problemet ved at oprette sin egen økonomifunktion (Jan), så det ikke mere er lokalrådet, der formelt står for dette. Spor i landskabet kan måske få midler til vedligeholdelsen ved at indgå i borgerforeningens årlige sportsarrangement, men havde heller ikke før nogen selvstændig økonomi. Bjerre Arrest har sin egen økonomi og vil ikke umiddelbart blive påvirket af ændringen. Dog må vi forvente at det fremover vil blive vanskeligere at skaffe LAG- og LUP-midler til arresten, fordi vi kommer til at konkurrere med borgerforeningens aktiviteter.
 
På mødet kom vi også ind på projektet med at renovere staldbygningen som gør-det-selv-projekt. Eigil fortalte om ansøgningen til AP Møllerfonden til arresten og om ansøgningen til Hornsyld Købmandsgård om materialer til staldbygningen. Det er nok vigtigt her at pointere, at staldbygningen og dens istandsættelse er et projekt under Bjerre Arrest og et eventuelt overskud fra istandsættelsen, ligesom eventuelle turistindtægter med udgangspunkt i staldbygningen, ene og alene tilgår Bjerre Arrest. I øvrigt fortsætter jeg sammen med Jan i turismenetværket Glud-Snaptun-Bjerre-Hjarnø, nu som løsgænger, og fremtidige initiativer i dette forum vil gå via os, da borgerforeningen ikke har dette arbejde indenfor sit synsfelt p.t.
 
Venlig hilsen
 
Mikael Mogensen
Husk vores årlige fælles foreningsmøde for foreninger m.m. i Bjerre
Torsdag, den 15. marts 2018 kl. 19.00 i Bjerre Lokalarkiv
 Inviterede:
Bjerre Borgerforening
Bjerre Borgerhus
Bjerre Millennium 2000
Bjerre MTB-spor
Bjerre Vandværk
Børnehaven Skovtrolden
Foreningen for "bevarelse af Bjerre arrest"
Bjerre Lokalarkiv
Bjerre Mølle
Bjerre gymnastik og Idrætsefterskole
Bjerre kirkes menighedsråd
 Dagsorden:
  
1.      Velkomst ved Bjarke Thomsen
2.      Bordet rundt – hvad har vi gang i
3.      Fællesarbejdsdag.
4.      Information om visionsarbejde for Bjerre
5.      Eventuelt
  
Bjerre Borgerforening søger for kaffe, kage, øl og vand.
 
Med venlig hilsen
Bjarke Hilding Thomsen
Mobil: 40336822
Mail: bhth@horsens.dk
Bjerre lokalråd
Bjerre kommer man ikke uden om
se artiklen i Horsens  Folkeblad
http://hsfo.dk/?artikel=20306
og på landdistrikt bloggen
http://landdistriktsudvikling.blogspot.com/2010/11/mountainbane-i-bjerre-er-nu-officielt.html
02-11-2010
2010.08.11
Tv syd var idag i Bjerre  for at filme Mountainbike Banen i Bjerre skov, Jeg har ikke fået link til udsendelsen endnu.
Med venlig hilsen
Jan Simris


link til  TVSYD udsendelse:
Bjerre Engsø
http://www.tvsyd.dk/video/30224

Så er afmærkningspælene gravet ned på Mountain bike banen  i Bjerre skov.
her er et link til foto.
http://picasaweb.google.com/jansimris/100SSCAM?feat=directlink
næste møde omhandler

http://horsens-folkeblad.dk/?artikel=10380

ny kommuneplan 2009 - 12
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/11_1175722_APPROVED_1265034910585.pdf 
 
Referat fra Bjerre Lokalråds generalforsamling
 
Torsdag, den 25. februar 2016 kl.19.00 i Bjerre Borgerhus
 
 
1.      Valg af dirigent
 
Ebbe Lohmann blev foreslået og valg. Ebbe konstaterede at generalforsamlingen var varslet og lovlig indkaldt.
 
2.      Formandens beretning
 
Bjarke Thomsen berettede:
 
2015 var for Bjerre lokalråd år et efter Jan Simris, der sidste år valgt at gå af som formand og ud af Lokalrådet. Det var samtidig år et for mig i Bjerre lokalråd, både som medlem og formand. Heldigvis har der været et par rutinerede lokalrådsmedlemmer til at støtte sig op ad, samtidig med at Jan har været med på sidelinjen hele året.
 
Efter vores konstitueringsmøde var vores første arrangement  
 
 
Valborgblus – 30/4-2015 på Bjerre bys jordlod
 
Selvom vejret ikke var med os, med mange regnbyger før og under arrangementet, havde ca. 25 alligevel trodset vejret og mødt op. Hans Friis havde igen sørget for at vi fik en halmballe, så vi kunne få gang i blusset og forskellige sponsorer havde sørget for at vi havde sodavand, øl og en lille en og varme os på. Så alt i alt blev det en rigtig hyggelig aften.
 
Det næste vi havde gang i var:
 
 
Fælles foreningsmøde 16/4-2015 + 28/5-2015
 
Vi har mange foreninger i byen. Der alle gør et kæmpe arbejde for at få diverse aktiviteter op at stå i løbet af året. Lokalrådet indkaldte den 16. april 2015 alle foreninger m.m. til en fælles foreningsmøde, sammen med to repræsentanter fra Hedensted kommune (fritid og fællesskab). Det var et rigtigt godt møde, hvor vi fik informationer over de muligheder Hedensted kommune kunne stille til rådighed. Derefter drøftede vi nye ideer og initiativer og muligheden for at gøre nogle aktiviteter i fællesskab..
 
Følgende foreninger var indkaldt:
 
·         Bjerre Herred Tennis og petanuge klub (deltog)
 
·         Bjerre Borgerforening (deltog)
 
·         Bjerre Borgerhus (deltog)
 
·         Bjerre Millennium 2000 (deltog)
 
·         Bjerre Vandværk (deltog)
 
·         Børnehaven Skovtrolden (deltog)
 
·         Dagplejerne i Bjerre (deltog)
 
·         Bjerre lokalråd (deltog)
 
·         Foreningen for "bevarelse af Bjerre arrest" (deltog)
 
·         Bjerre lokalarkiv (deltog)
 
·         Bjerre Mølle (deltog ikke)
 
·         Bjerre gymnastik og Idrætsefterskole (deltog ikke)
 
·         Bjerre kirkes menighedsråd (deltog ikke)
 
Der var generel enighed om, at mødet var godt og det blev besluttet at afholdt et opfølgningsmøde den 28. maj 2015, hvor vi arbejdede videre med de ting vi drøftede på første møde. På mødet blev det endvidere aftalt at der skulle afholdes et fælles foreningsmøde i foråret 2016 (7. april 2016).
 
I efteråret har vi brugt en del tid på.
 
 
Borgerbudgettering
 
Lokalrådet og Bjerre borgerforening har søgt om og fået bevilliget to puljer
 
En pulje på 50.000 kr. fra Hedensted kommune, der gives til projekter der omhandler sundhed og forebyggelse og en pulje på 35.000 fra ”Århus – europæiske kulturhovedstad 2017”, der gives til projekter med et kulturelement.
 
For begge puljer gælder, at det er borgerne i Bjerre, der kommer med ideerne og det er borgerne der bestemmer hvilke projekter der støttes. Vigtigt at pointere, at det er tovholderne/idemagerne der skal sørge for at projektet bliver gennemført.
 
Der er indkaldt til brunch den 6. marts 2016 kl. 10.00, hvor man kan hører mere om kriterier og det videre forløb og så er der afstemning den 31.marts 2016. Der er kommet invitation i postkasserne.
 
Så håber vi på, at der kommer mange nye initiativer i gang i 2016 og 2017 på den baggrund.
 
 
Samarbejde med kommunen
 
Formålet med Bjerre Lokalråd er, ifølge vores vedtægter, at være bindeled mellem Bjerre og Hedensted kommune. Derfor har vi løbende kontakt og en god dialog med Hedensted kommune.
 
I forbindelse med at Dalvej 5, det faldefærdige hus ved skoven, er sat på tvangsauktion har jeg haft kontakt til Hedensted kommune (Liselotte Hillestrøm der er formand for fritid og fællesskab) vedr. mulighed for at kommunen for nedrivningspuljen kunne købe Dalvej 5, der er på tvangsaktion og rive den ned. Det var de villige til. På den første aktion, den 29. januar 2016 havde Hedensted kommune havde højeste bud på 50.000 kr. Desværre blev der begæret en anden aktion, der skal afholdes den 4. marts 2016. Så må vi håbe at Hedensted kommune køber den og får fjernet den ”øjenbæ” fra byen.
 
 
Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
 
Tak til de to afgående medlemmer Brian Madsen og Hans Friis, der har gjort et stort stykke arbejde i Bjerre lokalråd.
 
 
Formandens beretning blev godkendt
 
3.      Fremlæggelse af revideret årsregnskab
 
Kasserer Hans Friis gennemgik regnskabet. Der var i 2015 indtægter for 2000 kr. og udgifter for 2085 kr. . Bjerre lokalråd har en formue på 4034,44 kr.. Da bankgebyr er en stor del af et så lille regnskab, drøftes muligheden for at skifte bank. Bestyrelsen tager dette emne op. Det reviderede regnskabet for 2015 blev godkendt
 
 
4.      Fremlæggelse af budget til godkendelse for den kommende periode
 
Budgettet for 2016 blev gennemgået. I forhold til borgerbudgettering forventes, at der kommer indtægter og udgifter på 85.000 kr. i 2016. Derudover forventes udgifter og indtægter på 2000 kr.. Budgettet blev godkendt
 
 
5.      Indkommende forslag samt forslag fra Rådet, herunder vedtægtsændringer
 
Der var ingen indkomne forslag
 
6.      Valg af Rådsmedlemmer samt suppleanter
 
Følgende blev valgt til Bestyrelsen:
 
·         Michael Mogensen
 
·         Camilla Høholt Smidt
 
·         Bent Pedersen
 
·         Benny Sørensen (suppleant)
 
·         Peter Andersen (suppleant)
 
 
7.      Valg af revisor samt suppleant
 
Følgende blev valgt som revisor:
 
·         Ebbe Lohmann
 
·         Hans Friis (suppleant)
 
 
8.      Eventuelt
 
Jan Simris at der var byggedag den 5./3-2016 kl. 9-00 i Bjerre Mountains bane. Man møder op på p-pladsen i svinget ved banen. MTB Juelsminde, MTB Horsens og BGI hjælper på dagen.
 


Tilbage til indhold