Bjerrenyt.dk
Gå til indhold
Bjerge Skov (også omtalt som Bjerre Skov) er et skovområde 20 km fra Juelsminde.

Skoven byder på oplevelser for mountainbikere, trailløbere, vandrere, ornitologer, botanikere, kunstmalere mv.

Når  du ankommer til Bjerge Skov ad Thyrasmindevej/Bjerre Skovvej, kører du  på en mindre landevej, der svinger sig ind gennem skoven. Den oplevelse  fortsætter inde i skoven, hvor skovveje, spor og stier snor sig i  konstant variation mellem træerne i det bakkede terræn.

Den  største P-plads finder du lige overfor grusvejen, der er indkørslen til  Naturskolen; er den plads optaget, er der flere pladser på begge sider  længere henne langs vejen.

Mtb-sporet starter ved  den omtalte store P-plads og bevæger sig op gennem skoven. Der bliver  stillet krav til konditionen, men heldigvis er det fuldt tilladt at  trække op ad bakkerne.
En gruppe sporbyggere har særligt  gennem de sidste år gjort en indsats for at bygge teknisk krævende  faciliteter ind i sporet (sort og rød rute), der gør Bjergesporet til  udfordrende oplevelse. Kan du ikke umiddelbart se, hvad de sorte  sektioner byder på, så stop op og vurder forholdene. Den samlede rute er  godt 10 km, så en kører i nogenlunde form kan godt tage en omgang  (eller to) mere, hvor hop og drops nydes i fulde drag.
Er  du ikke til de vanskelige tekniske udfordringer, kan du springe de  sorte sløjfer over og holde dig til grundruten, den blå rute; her støder  du ikke på forhindringer, cyklen ikke kan rulle hen over eller op ad.  Den blå rute kan naturligvis også køres flere omgange, så man rigtig får  suget oplevelsen af flot natur, godt flow og fysisk udfordring til sig.
Sporet  er ensrettet og mærket godt op hele vejen rundt, med pile der angiver  kørselsretningen. Kun to steder på hver 50-100 m helt i begyndelsen er  der dobbeltrettet trafik.

Trailløbere kan vælge at  følge mtb-ruten (det anbefales at løbe imod kørselsretningen for  mtb'ere, så du lettere kan se dem), der giver gode udfordringer til  konditionen og inviterer til en overskuelig rute gennem skoven. Ruten  udfordrer dels konditionen med alle sine stigninger, dels teknikken med  mange nedløb, der går hen over rødder og skiftende underlag.
Du  kan også vælge at tage afstikkere ind ad det utal af sammenhængende  småstier, der er i skoven. Her kan du få oplevelsen af krævende  off-trail i lukkede tunneller, hvor træerne er vokset sammen ved siden  af og oven over dig. En yderligere mulighed er at løbe på tværs af alle  spor og stier og f.eks. lave din egen rute fra gravhøj til gravhøj.

Mountainbikere  bruger fortrinsvist sporet nord for landevejen, men der er også spor  syd for vejen, som især har interesse for løbere.

Både  mountainbikere og løbere bør holde sig fra mtb-sporets sektioner med  singletrails i våde perioder. Der er stadig fysiske udfordringer i  grusvejene alene, eller – for løbernes vedkommende – ude på de mindre  stier.
Tjek Facebookgruppen "Mountainbike i Bjerge  Skov", hvor der jævnligt kommer opdateringer om sporets tilstand, og  hvor evt. løb bliver annoncerede.

Området udmærker  sig også ved, at der er en god stemning mellem skovens forskellige  brugere. De lokale kender mere eller mindre alle hinanden på tværs af  interesser, så forvent at der bliver taget hensyn til dig; men også at  du tager hensyn til andre.

Der spinder sig et net af  grusveje gennem skoven nord for landevejen, så hvis du er havnet et  sted, du ikke ved hvor er, skal du bare søge nedad. Du vil havne på  enten asfaltvejen eller grusvejen ind til skovløberboligen, der også  fører ud til asfaltvejen.
Derfra skal du bare vælge et  retning at gå i. Valgte du den forkerte retning, er skoven ikke større,  end at det er overkommeligt at vende om og gå tilbage igen.
Sådan er lovgivningen
   
I offentligtejede skove
 • Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken.
 • Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier.
 • Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier.
 • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
 • Man skal rette sig efter skiltningen.
I privatejede skove
 • I privatejede skove er adgang fra kl. 6 til solnedgang.
 • Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier.
 • Al motorkørsel i skoven er forbudt.
 • Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger.
 • Man skal rette sig efter skiltningen.
 • Hvis skoven er under fem hektar, må skovejeren godt lukke den af for offentligheden.
Med hund i skoven
 • I Naturstyrelsens skove er der udlagt et antal skove, hvor hunde må løbe frit, men under kontrol. I resten af skovene skal hundene være i snor, både af hensyn til skovens dyreliv og de andre besøgende i skoven.
Bjerre Arrest
Bjerre Medlem og støtte
Bjerre Arrest har fået nyt bank konto nr.Det er nu 7045 000139 5928
Det er til indbetaling af medlemskontingent og til brug ved støtte til Bjerre Arrest projektet.
På mobilpay er på 20 13 94 73
100.00kr
Tilføj
Bjerre Medlem og støtte
støt Bjerre lokakarkiv
100.00kr
Tilføj
Bjerre Medlem og støtte
100.00kr
Tilføj
 
Mountainbike i Bjerge skov
Offentlig gruppe · 1133 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 

Bjerre Mountainbike spor 10 år

Bjerre MTB spor fylder 10 år

Vi fejrer at sporet i Bjerge Skov er blevet 10 år .
Vi fejrer  det selvfølgelig med en sporbyggerdag  hvor vi forhåbentlig kan afslutte  vores sidste projekt “Grævlingen “ Rødt spor på ca. 12-1300 m.
Vi gør således:  
Lørdag d.4 Juli
Kl. 8 -13.00 Sporbygning (kom når du kan)
Kl. 13.00 Helstegt pattegris med tilbehør , fadøl og sodavand.
Desuden evt. røverhistorier og taler .
Målet er at det ny spor bliver færdig til at køre den samme dag,så vi kan have fornøjelsen resten af sommeren.
Sporet er gravet og ryddet.Alle materialer og maskiner er til stede.
Kom frisk!! ALLE kan være med og det er mega hyggeligt!
Spørg ikke hvad sporet kan gøre for dig ,men hvad du kan gøre for sporet!!!   :)
HUSKat  tilmelding dig til på begivenheden  skov på Facebook siden Mountainbike i Bjerre skov
Please !! tryk  IKKE på interesseret knappen på begivenheden.
Af alle knapper i hele verden er det den værste knap!!
Den er fuldstændig uanvendelig til at indkøbe pattegris og fadøl efter.
Den er på højde med “ved ikke” eller “måske” som svaret på et kærestebrev
#bjerremtb

 
Mountainbike i Bjerge skov
Facebook-gruppe · 749 medlemmer
Bliv medlem af gruppen
Velkommen til MTB-sporet i Bjerge Skov (Bjerre ved Horsens). Denne gruppe er om banens tilstand, og forhold der vedrører sporet. (Ikke relevante indl...
 

 Policub 2018 i Bjerre skov


Sporbyggedag på Bjerre MTB Banen
lørdeg den 6. maj 2017 kl 9 er der renovering af banen. Kom frisk og deltag. Vi starter ved banestarten på parkeringspladsen.
www.bjerremtbspor.dk
Torsdag den 31. marts 2016 afholdtes stiftende generalforsamling i den nystartede forening ”Bjerre MTB-spor”. Mødet blev holdt i Bjerre Byarkiv
 
De tilstedeværende var Robert Nordentoft fra MTB 7130+, Søren Mønster og Jesper Schællerup fra Horsens MTB, samt Jan Simris og Mikael Mogensen fra Bjerre Lokalråd.
 
Formålet med den nye forening er at samarbejde med Naturstyrelsen, Horsens og Hedensted kommuner, turistkontorer, interesseorganisationer, lodsejere, sportsklubber mm. om at etablere og vedligeholde stisystemer for MTB’ere, cyklister og vandrere i hele Bjerre Herred fra Horsens fjord til Vejle fjord. Dette til glæde og gavn for mobiliteten, og for at få flere motionister og sportsudøvere ud i den danske natur.
 
Specielt skal foreningen varetage opgaven med at udvikle MTB-sporet i Bjerre og Ustrup Skov, herunder varetage økonomifunktionen i forbindelse med arbejdet. Til udførelse af det praktiske arbejde etableres et sporbyggerlaug bestående hovedsaglig af frivillige fra de to MTB-klubber, BGI og Bjerre Lokalråd.
 
Der vil også blive forsøgt at åbne den gamle banesti fra Stenderup til Bråskov og videre mod Juelsminde. Dette vil bl.a. gavne skolesøgende børn fra Stenderup, der går i skole i Hornsyld.
 
Foreningen konstituerede sig med Robert Nordentoft som formand, Jan Simris som kasserer, Mikael Mogensen som sekretær, Jesper Schjællerup som revisor og Søren Mønster som menig bestyrelsesmedlem.

Samarbejdsaftale vedrørende Mountainbike-ruten i Bjerge Skov.

Naturstyrelsen, Bjerre Lokalråd, BGI Akademiet, MTB Horsens og MTB 7130+ har indgået en samarbejdsaftale om vedligehold og udvikling af MTB-ruten i Bjerge Skov. Aftalen er nærmere beskrevet herunder.  
Aftalens parter har nedsat en styregruppe med deltagelse af 1-2 repræsentanter fra hver part. Styregruppen har til ansvar at varetage vedligehold og udvikling af MTB-ruten.
Gruppen konstituerer sig selv med formand og kasserer for 1-2 år af gangen. Formanden sørger for indkaldelse til møder og skal være drivende kraft for gruppen i perioden.

Styregruppen nedsætter et trailbuilder-laug, der har til opgave løbende at udbedre mindre skader/slidtage på sporet. Forud for arbejder på sporet skal skovløber Henrik Lundsberg orienteres og ved behov for bilkørsel i skoven skal tilladelse indhentes. Det skal bestræbes, at orientering om arbejder/behov for bilkørsel sker minimum en uge i forvejen.

Observationer af skader på ruten, eksempler på uhensigtsmæssig adfærd i skoven, forslag til forbedringer mv. rapporteres til styregruppen.

Der arrangeres en årlig klargøringsdag, hvor større arbejder på banen udføres – eksempelvis ruteomlægning og andre fornyende tiltag. Alle parter bidrager med frivillig arbejdskraft i nødvendigt omfang.

Parterne råder i fællesskab over midler til sporets vedligehold (bl.a. fra etableringsfasen, indtægtsgivende arrangementer m.v.). Pengene står på en konto der administreres af Bjerre Lokalråd. Indtægter og udgifter i forbindelse med drift af banen administreres af Bjerre Lokalråd, der fungerer som kasserer for projektet. Naturstyrelsens mulighed for at bidrage med materialer og arbejdskraft drøftes løbende.

Samarbejdet kan også omfatte enkeltstående arrangementer, til gavn for eksempelvis nye brugere af MTB-ruten og i forbindelse med løb/konkurrencer. Aftalen giver mulighed for, at der ved konkurrencer opkræves deltagergebyr, hvor et evt. overskud kan bidrage til vedligehold af banen.


 • Aftalen om drift af sporet er baseret på, at der gennem dialog kan opnås enighed. I tilfælde af uenighed har Naturstyrelsen vetoret.

  Dog afgøres alle spørgsmål vedr. sikkerhed og ansvar i forhold til banen alene af Naturstyrelsen.

  Aftalens parter bidrager gennem egen adfærd, kontakt med andre MTB-ryttere samt gennem deltagelse på sociale medier i udbredelse af Naturstyrelsens MTB-kodex (indsat sidst i aftalen).


 • Aftalen tages op til revision i 2020 med henblik på revision/forlængelse.


  Ovenstående aftale træder i kraft den 20. februar 2015 efter godkendelse af aftalens parter: Bjerre Lokalråd, BGI Akademiet, MTB Horsens, MTB 7130+ og Naturstyrelsen.  Naturstyrelsens MTB kodeks:
  Kør hvor du må
  I naturen må du kun cykle på veje og stier.
 • Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.l. uden for skovvejene.
 • Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
 • Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste morgen.

  Kør ansvarligt
  Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven gælder også i naturen.
 • Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og sygesikringskort.
 • Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.

  Vis hensyn
  Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
 • Smid ikke dit affald i naturen.
 • Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og værn om dyr og planter  Naturstyrelsen anslår, at der i sommer har været 200 besøg om dagen på Bjerre MTB banen.

  MTB 7130 løb i Bjerre.

  Så er der indbydelse til alle medlemmer af MTB 7130+
  Årets helt store begivenhed : Nemlig Klubmesterskab og efterfølgende Awards fest
  Alle medlemmer er velkomne enten til at køre godt gammeldags ræs i selvvalgt tempo eller som tilskuer.
  Løbet bliver afviklet på en unik og udfordrende rute som kun må køres denne dag.
  Hvad angår aftenens Awardshow og hvis du har forslag til nomineringer eller har mulighed for at donere /skaffe præmier til dette så send mail til mtb7130@gmail.com .Husk kategori og begrundelse til nomineringer.
  Tilmelding til festen er udsendt på mail. Vigtigt at tilmelde sig her af hensyn til mad og borddækning .Senest 14.Sept.
  Mød op og få en kanon dag i skoven !
  Program
  Klubmesterskab og MTB 7130+ Awards :
  Lørdag d.20. September
  Klubmesterskab i Bjerge
  12.00-13.15 Tilmelding/indskrivning.
  12.30 Børneløb
  13.15 Start, Damer, Herre Hurtig.
  3 omgange.
  14.15 Start, Herre Hurtigst.
  5 omgange.
  OBS!! Antallet af omgange og ruten kan ændres på dagen, alt efter forholdene.
  Efterfølgende vil der være lidt kaffe, kage, sodavand og øl.
  Pris: Gratis Tilmelding : På dagen
  Parkering på normal P-Plads og ved Naturskolen. Start og Mål område Se skilte ( det er samme sted som sidste år)
  MTB 7130+ Fest og Awards.
  Start Kl.18.30 på Kystvej Juelsminde
  Pris: Fest,mad og øl ,rødvin, vand og kaffe er GRATIS
  Hvis der ønskes årgangsvine og hård spiritus medbring venligst selv
  Tilmelding på Flexbillet senest 14.September VIGTIGT !!! HUSK!!!
  Festen er naturligvis kun for medlemmer af MTB 7130+

  Så er  Prisonbreak løb den 23 september 2014 .

  se mere på www.mtbprisonbreak.dk


  Bjerre MTB banen.
  jan @ simris.dk
  http://www.facebook.com/groups/169871516612/  Her er Tommy´s referat fra mødet i mandag den 15/10 - 2012
  Detagere: Naturstyrelsen. Hedensted Cykelklub. Juelsminde Cykelklub og Bjerre Lokaråd. afbud fra BGI p. gr. a. efterårsferie.

  Vi har lige holdt et lille møde med naturstyrelsen vedr. vedligeholdelsen af banen i Bjergeskov.
  Vi har udtrykt ønske om tre steder der skal under behandling samt en bedre opmærkning hvor der er blevet skovet eller banen er justeret med tiden.
  Naturstyrelsen vil lige vende tilbage med hvornår vi kan forvente matrialer til opfyldning af mudderhuller m.m.
  Derefter kan vi så finde nogle datoer hvor I kan få brugt kræfterne til vores allesammens bedste for banen.
  Vi vil lave nogle 10 mands hold der får et mindre stykke af banen som de laver/ reparerer efter anvisning af en formand som vi anviser.

  De tre største områder der skal under behandling bliver:
  1. Start/ slut kilometeren.
  Her skal laves to spor istedet for det ene dobbeltrettet der er nu.
  2. Fra 1 kilometer hvor sporet bliver til ensrettet til grusvejen.
  3. Freerideren har et stort mudderhul samt flere små der skal fixes.

  Så har vi også "Bonus runden" ( sidste sorte sløjfe) I ved den med stigerne ved det store mudderbad!
  Her vil der kommer en bro ved mudderhullet.
  Der er også en del andre mudder huller i det område som skal behandles.

  Så snart der er mere nyt skal I nok få besked her på siden.

  Vi håber rigtig mange vil støtte op om nogle arbejde dage på Mountainbike banen.
  Det er vigtigt vi sammen er med til at vise vi gerne vil have denne mountainbike bane i området.

  I fremtiden vil der komme restriktioner flere steder for mountainbikere så hvis vi vil have et fristed for vores sport er det vigtigt med sammenarbejde både for cykelklubber samt jer der ikke kører i klub.  Stort MTB løb i Bjerre den 4 maj 2012

  Nummer   2010 10 02 4006
  Titel   Fællestræning (MTB) Bjerre Skov
  Status   Efterbehandlet
  Arrangør   Motion Og Friluftsliv
  Kursussted   Bjerre Naturskole, Bjerre Skovvej 4, 8783 Hornsyld
  Tidspunkt   05-09-2010 10:00 til 05-09-2010 13:00
  Tilmeldingsfrist   29-08-2010
  Priser   
  Instruktør(er)   
  Søren H. Mikkelsen, Horsens
  Esben Mølsted Ibsen, Horsens
  Tommy Rybka, Stenderup

  Fællestræning (Mountainbike) Bjerre Skov

  Alle er velkomne (uanset niveau). Tempoet tilpasses deltagerne (begyndere og øvede).

  Fællestræningerne starter med en kort information om turen og området. Herefter deles deltagerne op i to hold efter niveau.
  Det er muligt at leje en mountainbike for 75 kr., hvis man ikke har en til rådighed. Bestilling af cykel skal ske sammen med tilmelding. Der er 12 cykler til udlejning pr. arrangement (først til mølle).

  Mødested: Bjerre Naturskole, Bjerre Skovvej 4, 8783 Hornsyld.

  (N 55 48,16 – E 09 54,07)

  Turen foregår i Bjerre Skov, som er meget naturskøn. Skoven, som ligger i et meget kuperet område, består hovedsagelig af bøge- og egetræer. Turen vil bl.a. gå forbi Elverdammen, som i starten af 1940érne blev anlagt som beskæftigelsesprojekt af den statslige ungdomslejr på Møgelkær. Der vil også blive kørt på den nye MTB-rute i skoven.

  Tidspunkt: Søndag den 5. september 2010 kl. 10.00 – 13.00

  Instruktører: Esben Mølsted Ibsen og Søren H. Mikkelsen

  Pris: Gratis

  Tilmelding: Senest den 29. august 2010 via
  www.dgi.dk/201010024006

  Yderligere informationer

  Kontakt Idrætskoordinator Søren H. Mikkelsen på tlf. 79404411 eller via mail soeren.mikkelsen@dgi.dk
   
  Bjerre MTB bane er bygget i Bjerge skov syd for Horsens.
  Den er bygget i samarbejde med :
  Naturstyrelsen
  Bjerre Lokalråd
  Hedensted cykelklub MTB
  MTB 7130 -Juelsminde
  BGI Akademi - Bjerre
  og rigtig mange hårdarbejdende  frivilige.

  Banen er tegnet af Tommy Rybka - Hedensted Cykelklub

  Den har kostet 100000 kr. og er finansieret af Naturstyrelsen og Energi Horsens fonden.

  link til

  Facebook : Mountainbike i Bjerge Skov
  Naturstyrelsen
  Hedensted Cykelklub
  Tommy MTB side
  MTB 7130

  Tilbage til indhold