Bjerre Arrest - www.bjerrenyt.dk

CHARITY
of
HOUSE
Gå til indhold

Bjerre Arrest

Foreningens bestyrelse efter den nyligt afholdte konstituering.
Forrest, fra venstre: Mikael Mogensen, kasserer. Rikke Friis-Nielsen. Jan Simris, sekretær.
Bagerst, fra venstre: Niels "Kromand" Geertsen. Richard Kamp, næstformand. Poul Erik Honoré, formand. René KraghReferat, generalforsamlingen i Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest.
Foreningen til bevarelse af Bjerre Arrest, afholdt ordinær generalforsamling i Bjerre Lokalarkiv, tirsdag den 20. marts 2018, kl. 19:00.
Tilstede fra bestyrelsen var:
Richard Kamp, næstformand og mødeleder.
Hans Friis, kasserer.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Mikael Mogensen, Rene Krag og Jan Simris (referent).
Fraværende bestyrelsesmedlemmer:
Poul Erik Honoré (arbejder i Taicang - 太倉,Kina) og Niels Gerdsen.
Bestyrelsessuppleanter til stede:
Ole Kramer Jensen og arkitekt Jens Ole Laursen.
Tilhørere: 28 personer.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Eigil Olesen.
Eigil Olesen orienterede om sin rolle som rådgiver for bestyrelsen vedrørende fondssøgning.
Eigil Olesen valgtes herefter med akklamation.
2. Valg af stemmetællere.
Jens Ole Jacobsen og Arne Ulriksen blev uden protester udpeget af dirigenten.
3. Formandens beretning.
Årsberetning for Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest 2017.
Ni hao betyder goddag på Kinesisk.
Efter generalforsamlingen i 2017 blev bestyrelsen på det første møde derefter konstitueret med følgende resultat:
Hans Friis, kasserer.
Jan Simris, sekretær.
Richard Kamp, næstformand.
Niels ”kromand” Geertsen, Mikael Mogensen og Rene Kragh menige bestyrelsesmedlemmer.
Ole ”gas” Jensen og Jens Ole Laursen er vores suppleanter og de deltager i bestyrelsesmøderne.
Og mig selv, sagde hunden, Poul Erik Honoré, blev valgt som formand på generalforsamlingen.
Bestyrelsesmøderne har i antal været lidt mindre end de forrige år. Til gengæld har der været brugt rigtig meget tid på at finpudse aftalen med en af bidragsyderne til fase 1, som jo var at udskifte tagene på celle og tinghus fløjen, incl. opmuring af de gamle skorstene mv. Det vil jeg komme lidt tilbage til senere.
Her sidst på året har Jan, Mikael og René, sammen med Jens Ole kigget på den gamle røde staldbygning, som jo ikke er omfattet af fredningen, men som vi mener vi vil få brug for fremadrettet, som redskabsskur mv.
Det er et projekt vi vurderer kan laves af os selv - dvs. nogle fra foreningen der har lyst til opgaven. Vi er i gang med at undersøge om der er 1-2 sponsorer, der vil give materialerne til det.
En konkret mission, som den ”røde stald” kan opfylde fra dag et er, at VisitJuelsminde ønsker at få opsat en infostander med skærm, samt mulighed for at kunne lægge nogle brochurer, som kan henvise til vores skønne by, Bjerre og dens omegn. Jan og Mikael er trofaste deltagere i VisitJuelsminde netværk, og de ved meget mere om det en jeg gør, og vil helt sikkert kunne fortælle mere om emnet under punktet evt. sidst på generalforsamlingen.
I sommer havde vi fået besøg af en god ven, Jørgen Skouboe, fra programmet Nak og Æd. Programmet er yderst populært på DR2. Jørgen er en glimrende fortæller, og det var der heldigvis ca. 90 personer som nød godt af og var mødt op for at høre ham på en dejlig sommeraften. Det var Bjerre Millennium og Bjerre Borgerforening der trak læsset med at få det arrangeret, og det skal der lyde en rigtig stor tak for. Når vi fratrækker et par poser belgisk øl til Jørgen for foredraget, var der en rigtig god skilling i overskud til Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest.
Bjerre Arrest er stadig dragende for mange mennesker, på grund af den lidt dystre historie, samt det noget rå og rustikke indre, som arresten stadigt indeholder. Vores faste kustoder (Jan, Mikael, Ole og Ebbe), har vist rigtig mange mennesker rundt. Der er optaget musikvideo, været spøgelsesjagt og taget billeder. Der har såmænd også været en gruppe på 25 personer til rundvisning en kold novemberaften inden de skulle til julefrokost på kroen, og var det ikke også i år der var en delegation fra Belgien på 20-30 personer, som var inde og se og høre den spændende historie om Bjerre Arrest.
Sidst på året er der i samarbejde med VisitJuelsminde lavet faste besøgsdatoer i en periode, og det er der god tilslutning til.
Godt med de er gået på efterløn, for de gør en stor indsats - også på dette punkt, og er i en stor grad arrestens ansigt ud af til. De fortjener et bifald.
Vi har også været plaget af ubudne gæster, specielt i første halvdel af 2017. Vi opsatte et kamera og snuppede også nogle derinde, men mange gange var de også væk inden jeg nåede fra Lund og herud, eller Kamp nåede op fra sofaen….
Kameraet blev opdaget, så hvad næste træk skal være, er lige nu uafklaret, men er et af de punkter, som vi skal have drøftet på bestyrelsesmøderne i 2018, for det er rigtig ærgerligt, at vi måske skal til at bruge forholdsvis mange penge på sådan en ting som overvågning.
Som tidligere nævnt ville jeg komme tilbage til Fase 1.
Fase 1 var det helt klare mål for bestyrelsen for 2017, men sådan gik det som bekendt ikke. Den ene bidragsyder blev virkelig en prøvelse for os. De forhalede beslutninger, spurgte efter de samme ting -skemaer og tidsplaner jeg ved ikke hvor mange gange for så alligevel til sidst at sige nej. Ikke nej til projektet Bevarelse af Bjerre Arrest, men nej til fase1.
Det er lidt svært at bevare smilet, men omvendt er det heller ikke let at blive rigtig gal på nogen der vil støtte hele projektet med ca 10%..........
Gode råd var dyre, men ret hurtigt besluttede vi os at lave et tagprojekt, fase1.1, der omhandlede udskiftning af taget på tinghus fløjen incl. skorstene mv, men så var det jo, at de 2 andre tilsagnsgiver på de tilsammen 1,2 million var udløbet på grund af tidsfristen, så der gik der lige et par måneder med at genansøge disse. De vil forsat gerne støtte os med det fulde beløb til fase 1.1, så sammenholdt med at Kulturstyrelsen vil støtte os med op til 20% af fase 1.1, skulle gerne gøre at vi her på generalforsamlingen kan oplyse jer om, at projektet starter op 1 april 2018.
I forbindelse med mit arbejde, er jeg udstationeret i Kina indtil den 30/6 2018, og i den forbindelse er vi rigtige glade for at Eigil Olesen har sagt ja til at hjælpe os i bestyrelsen. Eigils rolle er med focus på fondsøgning, og det er absolut ikke nogen hemmelighed, at vi som bestyrelse er rigtig dårligt kørende på det område.
Jens Ole og Eigil har givet den max gas, og i løbet af 2 mdr. sammensat en ansøgning med fuld bagved liggende dokumentation til A.P. Møller og Hustru Chastine MC-Kinney Møllers Fond til almene formål. Ansøgningen lyder på lige omkring 11 mill. Det bliver rigtig spændende at høre tilbage melding derfra.
Uden at der skal gå politik i dette, hvor vi som bestyrelse lover historiske store investeringer i Bjerre arrest for 2018 før det sidste komma er sat, og belært af erfaringer, vil vi dog stadig fortsætte kampen for bevarelse af Bjerre Arrest, så vi kan få en af de sidste grimme bygninger i Bjerre gjort smuk igen. Kan vi ikke spise elefanten i et stykke, må vi skære den ud i mindre stykker.
Med disse ord, vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 2017. Tak til medlemmerne for at støtte op om projektet fortsat, og ikke mindst til de ”usynlige” mennesker der klipper græs og hæk.
Godt nytår på vegne af Foreningen til Bevarelse af Bjerre Arrest og bestyrelsen.
Poul Erik Honoré, formand.
Signeret af dirigent og formand/næstformand.
Eigil Olesen  
Richard Kamp
Dirigenten efterlyste spørgsmål til beretningen.
Der fremkom spørgsmål til projektet.
Jens Ole Laursen, arkitekt fra arkitektfirmaet Linjen, orienterede om byggeprojektet, bl.a. om at:
- projektstart for nyt tag er 1. april 2018.
- byggesagsbudget for fase 1 udgør alene 1.2 mill. kr. fase 1.
- fase 1 skal være afsluttet august 2018.
Mikael Mogensen orienterede om samarbejder med Hedensted Kommunes turismenetværk.
Jens Ole Jacobsen efterlyste en mere effektiv løsning på indbetaling af medlemskontingenter.
4. Regnskabsaflæggelse.
Kassereren besvarede efterfølgende et par opklarende spørgsmål til regnskabet, hvorefter regnskabet kunne godkendes.
(regnskabet kan fremsendes efter ønske)
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
Efter forslag fra bestyrelsen, blev kontingentet fastsat til uændret 100 kr./person/år.
7. Godkendelse af budget.
Der er ikke udarbejdet et egentlig foreningsbudget.
Medlemstallet forventes nogenlunde uændret.
8. Valg af formand
(Poul Erik Honoré modtog genvalg).
Poul Erik Honoré blev genvalgt med akklamation.
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, samt valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
På valg til bestyrelsen var Jan Simris og Mikael Mogensen (begge modtog genvalg og blev valgt med akklamation), samt Hans Friis (modtog ikke genvalg).
Rikke Friis-Nielsen, turistchef i Hedensted Kommune, stillede herefter op som kandidat til den ledige bestyrelsespost.
Rikke Friis-Nielsen blev valgt med akklamation.
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. På valg var Ole Kramer Jensen (modtog genvalg).
Ole Kramer Jensen blev genvalgt med akklamation.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg som revisorer var Anders Futtrup og Jens Ole Jakobsen (begge modtog genvalg).
Begge blev valgt med akklamation.
På valg som revisorsuppleant var Arne Ulriksen (modtog genvalg).
Arne Ulriksen blev valgt med akklamation.
11. Eventuelt.
Hans Friis modtog en erkendtlighed som tak for sin store indsats for foreningen fra starten i 2015 og til 2018.
Bjerre, 20. marts 2018
Jan Simris, referent
HOMEPAGE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur elit.
Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
ABOUT
Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit.
Donec commodo et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
QUALITY
Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit.
Donec commodo et dapibus consequat.
Phasellus a sagittis massa.
Suspendisse potenti.
Duis non arcu venenatis, cursus ex.
Tilbage til indhold